NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Tak aktywizujemy zawodowo mieszkańców

Tak aktywizujemy zawodowo mieszkańców

Administrator, 26 listopada 2021

Aktywizacja zawodowa mieszkańców Śródmieścia to jeden z ważnych elementów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dziś prezentujemy dane pokazujące, jakie efekty przyniosły działania prowadzone od 2018 roku.

Za realizację zadań aktywizujących odpowiedzialny jest Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. To ta jednostka zaplanowała i sukcesywnie wdraża w ramach GPR 3 projekty: 1.1.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców, 2.2.1. Tu mieszkam tu pracuję i 2.2.2. Mobilny punkt konsultacyjno- doradczy.

Projekt "Aktywizacja zawodowa mieszkańców" ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności jego mieszkańców, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze życia społecznego, zawodowego oraz na zwiększenie potencjału rozwojowego osób długotrwale bezrobotnych. Jego celem jest zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób pozostających poza rynkiem pracy i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Od 2018 roku wsparciem w ramach powyższego projektu objęto 498 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, z obszaru rewitalizacji. Harmonogram obejmował wdrożenie takich form, jak: doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne i grupowe), zajęcia psychospołeczne (indywidualne i grupowe), szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, staże u pracodawców, przygotowanie zawodowe dorosłych i zatrudnienie subsydiowane. W efekcie 83 uczestników nabyło nowe kwalifikacje, a liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, wyniosła 151 osób.


czytaj więcej

Zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Włocławek

Administrator, 25 listopada 2021
Zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Włocławek

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, Prezydent Włocławka dr Marek Wojtkowski wydał zarządzenie w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek. Wprowadzone regulacje przewidują sprawdzone i bezpieczne dla interesantów zasady funkcjonowania ratusza.

Od 25 listopada br. zaleca się załatwianie spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej oraz telefonicznej bądź z wykorzystaniem urny umieszczonej w wejściu do budynku. Interesanci przyjmowani będą w budynkach ratusza po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie (konieczność umówienia spotkania nie dotyczy rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów, a także odbioru awizowanych przesyłek urzędowych). Pamiętajmy o zakrywaniu ust i nosa przy pomocy maseczki, o stosowaniu płynu do dezynfekcji rąk oraz zachowaniu wymaganej odległości 1,5 metra od innych.

Wszystkich mieszkańców, firmy i podmioty zainteresowane informacjami na temat realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, biorące udział lub dopiero planujące swoje zaangażowanie w proces rewitalizacji, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Rewitalizacji (ul. 3 Maja 22) pod nr tel. 54 414 44 60, 54 414 40 25, 54 414 45 60, 54 414 40 51, 54 414 43 62 lub za pośrednictwem poczty e-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, piątki 7:30-14:00.

Społecznicy z Włocławka obradowali na forum

Administrator, 19 listopada 2021
Społecznicy z Włocławka obradowali na forum

Za nami Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Organizatorami wydarzenia był Urząd Miasta Włocławek i Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Jako Wydział Rewitalizacji dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację tego wydarzenia za zaproszenie i możliwość spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji z Włocławka i podzielenia się informacjami na temat współpracy i aktywnego udziału trzeciego sektora w procesie rewitalizacji. Tegoroczne Forum to także debata o kondycji wolontariatu po pandemii, sesje plenarne z udziałem gości wydarzenia, otwarta dyskusja o współpracy międzysektorowej i warsztaty z ekonomii społecznej.

Mamy nadzieję, że wydarzenie dostarczyło uczestnikom wielu cennych informacji, które posłużą w codziennej pracy na rzecz mieszkańców.

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!