This is a Standard post

W dniu 18 grudnia 2013 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”, w celu wyłonienia

Wykonawcy, który opracuje trzy dokumenty przewidziane w ramach realizacji projektu tj:
1) „Analizę rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miasta”,
2) „Strategię rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka na lata 2014-2020”,
3) „Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego”.
Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.