This is a Standard post

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 
Prezydent Miasta Włocławek zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Projekt dokumentów sporządziła forma Ageron Polska na zlecenie Urzędu Miasta Włocławek realizującego projekt pn.: „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych. 
 
Zainteresowani mogą  zapoznać  się  z projektem dokumentów na stronach internetowych Urzędu Miasta Włocławek: oraz w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, Wydział Rozwoju Miasta, pokój 206, 207 oraz 210 w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski można składać  w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych, zamieszczonym na ww. stronach  internetowych oraz dostępnym w siedzibie Urzędu. Wypełnione formularze należy wysyłać  na adres e-mail: rozwój@um.wlocl.pl, a.jedrzejowski@ageron.pl, składać  osobiście, lub wysyłać tradycyjną  drogą  pocztową  na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydziału Rozwoju Miasta, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.
 
Uwagi i wnioski należy przedstawić  w terminie od 10.10.2014r. do 30.10.2014r. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację  z prawa jej wyrażenia.
 
W czasie trwania konsultacji w każdy wtorek tj.: 14, 21 i 28 października br. w godzinach od 16.00 do 17.30 w hallu głównym Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 będzie można dyskutować nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Strategii  z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Włocławek po zasięgnięciu opinii Partnerów Projektu.
 
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.wloclawek.pl oraz na stronie www.wof.wloclawek.eu
 
Do pobrania: