This is a Standard post

 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, które zostały przyznane miastu Włocławek w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W realizację projektu oprócz miasta Włocławek, jako lidera projektu, zaangażowały się także gminy: Brześć Kujawski, Lubanie, Włocławek, Fabianki, Bobrowniki, Kowal, Dobrzyń nad Wisłą, Choceń oraz Miasto Kowal.

Cel główny projektu to zintegrowane podejście do problemów miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka oraz wyznaczenie potencjalnych kierunków jego rozwoju. W ramach przedsięwzięcia firma AGERON Polska z Warszawy dokonała delimitacji granic obszaru funkcjonalnego miasta oraz opracowała następujące dokumenty strategiczno-planistyczne:

Powstałe w ramach projektu opracowania mają służyć przede wszystkim rozbudowie funkcjonalnych powiązań pomiędzy Włocławkiem a jego otoczeniem, wspieraniu zwiększenia elastyczności rynków pracy oraz poprawie kondycji lokalnego biznesu, a także promowaniu zrównoważonego transportu i usuwaniu niedoborów przepustowości w systemie komunikacji miasta i jego obszaru funkcjonalnego.

Wartość całkowita projektu wynosi 740.564,71 zł., z czego 510.300,00 zł. stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dnia 15 grudnia 2014 r., o godz. 10.00 w sali numer 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu. Podczas spotkania uczestnikom konferencji zostaną zaprezentowane wyniki wielu miesięcy prac nad opracowaniem wyżej wymienionych dokumentów.

 

Do pobrania:
Program konferencji