Na potrzeby realizacji projektu „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych” został utworzony Zespół Projektowy, którego zadaniem jest podejmowanie bieżących decyzji, co do szczegółowego zakresu opracowań, ich oceny na etapie toczących się prac oraz końcowego odbioru.
W skład Zespołu Projektowego wchodzą przedstawiciele Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu:
Lider Projektu - Gmina Miasto Włocławek
Pani Agnieszka Biesiada, Kierownik Referatu Strategii i Projektów Wydziału Rozwoju Miasta
 

Partnerzy Projektu:
Gmina Brześć Kujawski
Pan Wojciech Zawidzki, Burmistrz Brześcia Kujawskiego
Gmina Lubanie
Pan Michał Chaberski, Inspektor ds. zamówień publicznych i projektów europejskich
Gmina Włocławek
Pani Maria Maciaszek, Inspektor ds. gospodarki nieruchomości i działalności gospodarczej
Gmina Fabianki
Pani Beata Obielecka, Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
Gmina Bobrowniki
Pan Leszek Poliwko, Inspektor ds. gospodarki gruntami