W ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miasto Włocławek, wśród 32 innych samorządów w kraju, otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na realizację projektu „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”. Aplikacje w ramach konkursu złożyły 78 samorządy lub ich związki. Projekt jest realizowany w ramach współpracy miasta Włocławek z gminami: Brześć Kujawski, Lubanie, Włocławek, Fabianki oraz Bobrowniki.

Celem głównym projektu jest zintegrowane podejście do problemów miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka oraz wyznaczenie potencjalnych kierunków ich rozwoju, które będą wyrazem zrównoważonego podejścia do potencjału i potrzeb objętego zadaniem obszaru.

Celem szczegółowym przedsięwzięcia będzie delimitacja granic obszaru funkcjonalnego oraz opracowanie dokumentów strategiczno-planistycznych służących m. in. rozbudowie powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem, wspieraniu zwiększenia elastyczności rynków pracy w zależności od globalnych trendów oraz kondycji i planów lokalnego biznesu oraz promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

W ramach realizacji celu szczegółowego zostaną opracowane:
• „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020”.
• „Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego”.
• „Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miasta”.