Po delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych wskazany geograficznie teren zostanie objęty opracowaniem „Strategii rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka na lata 2014-2020”. Dokument ten będzie w swej części diagnozą powiązań funkcjonalnych na linii miasto-otoczenie i otoczenie-miasto. Określi on zasięg i rodzaj powiązań, co umożliwi precyzyjne wskazanie zakresu terytorialnego analizy rynku pracy i układu komunikacyjnego. Dokument umożliwi określenie wspólnych obszarów interwencji w ramach współpracy jst oraz nadanie właściwych kierunków rozwoju regionu.

Do pobrania: